หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

1. พระมหา สุเทพ สุทธิญาโณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553

2. พระครูพิพิธปริยัติกิจ(ชยันต์ แสนโบราณ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 3 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 2547
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

3. ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ 2537
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

4. พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ, ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต ศรีปทุม 2552
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง 2555
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

5. ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ 2537
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2541
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554