หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

1. พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ ปาละพันธ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รามคำแหง 2559
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ราชภัฏธนบุรี 2549
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สุโขทัยธรรมาธิราช 2549
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาสารคาม 2550

2. พระวินัย ศิริยาน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

3. พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ (ดวงชัย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550
ปริญญาเอก Ph.D. (Psychology) Dr.Babasaheb Ambedkar Marathawada University 2558

4. นายชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550
ปริญญาเอก Ph.D. (Psychology) Dr.Babasaheb Ambedkar Marathawada University 2558

5. นางพรทิพย์ วรรณวิโรจน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Magadha University 2555
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2545
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549