หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

1. พระครูวินัยธร เอก ชินวํโส,ดร. (เฉยประทุม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

2. วินัย มีมาก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

3. ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ศรีปทุม 2546
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

4. ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

5. พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์, ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท พธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาเอก พธ.ด. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559