หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย

1. พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป, (แก้วศรี), ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2549
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

2. ดร. เริงชัย หมื่นชนะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. University of Indore, India 2523
ปริญญาตรี พธ.บ.(ครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2517
ปริญญาโท M.Ed. (Higher & Teacher) M.S. University of Baroda 2520
ปริญญาเอก Ph.D. (Educational & Guidance Psychology) University of Indore 2523

3. พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (Psychology) Marathwada University India 2537
ปริญญาเอก Ph.D. (Psychology) Dr.B.A. Marathwada University India 2544
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533