หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. โกวิท พานแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Poona University, India 2532
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2528

2. ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

3. พระ ฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร (ลาเสน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2534

4. พระมหา วิเชียร ปริชาโน (หวลโคกสูง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

5. มั่น เสือสูงเนิน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต