หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. นายสมพงษ์ แซ่ท้อ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2558

2. นายวีระพงศ์ เกียรติไพรยศ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

3. พระมหา ผดุงศักดิ์ สันยศติทัศน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 2550
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
บาลี ป.ธ.3

4. พัสกร อุ่นกาศ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 2551
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2551

5. เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556