หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. จตุพล พรหมมี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Magadh University 2554
บาลี ปธ.4
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช 2545
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต บูรพา 2548

2. สมศักดิ์ สายหยุด
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 2525
ปริญญาเอก Ph.D. Magadh University 2555

3. พระดนัย ธีรวํโส (ทองบุญมา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

4. พระพรหมพิริยะ ถาวโร มาลัยรักษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

5. นางสาวศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ กรุงเทพ 2550
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรุงเทพ 2552
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บูรพา 2552