หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ผศ.ดร. วรปรัชญ์ คำพงษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี พุทธศาสตบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม. รามคำแหง 2554
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุาฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. สิทธิชัย อุ่นสวน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต ศน.บ. มหามกุฏราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม. รามคำแหง 2559

3. พระ วัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557
บาลี ป.ธ.1-2
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2550
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557

4. พระครู วิจิตรธรรมโชติ ร่อนทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. University of Poona 2583
ปริญญาตรี พุทธศาสตบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527
ปริญญาโท M.A. Politics University of Poona,India 2530

5. พระครูปลัด วัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ (ปล้องขัน) ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554
บาลี เปรียญธรรม3 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี พุทธศาสตบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม. รามคำแหง 2554
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุาฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560