หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

1. เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๖
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท ศศ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535

2. เชน นคร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๖
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2530
ปริญญาโท ศศ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544

3. ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๕
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2529
ปริญญาโท รป.ม. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2548

4. พระมหา จิรฉันท์ จิรเมธี (โลวะลุน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๓
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาโท ศศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547

5. อดุลย์ คนแรง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ินิติศาสตร์บัณฑิต วงษ์ชวชิตกุล 2536
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544