หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. ประทีป ยศนรินทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ราชภัฎอุตรดิตถ์ 2528
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นเรศวร 2540

2. สมคิด นันต๊ะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 2559
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พะเยา 2559

3. สายสมร ดวงตา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2533
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ 2524

4. นางสาวคนงนาฎ รุณวุฒิ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ 2524
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ 2533

5. นางสาวสุบินรัตน์ รัตนศิลา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ