หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

1. ชนิศร์ ชูเลื่อน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2546
บาลี 7 ประโยค
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศศ.ม. มหิดล 2546

2. พระ พันธ์ ธมฺมวํโส (อนันตะพงศ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พธ.ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

3. ดร.จิตต์ นิลวิเชียร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. University of Calcutta 2555
บาลี 5 ประโยค
ปริญญาตรี ศน.บ. มหามกุกฏราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท M.A. Banaras Hindu University 2550
ปริญญาเอก Ph.D. University of Culcutta 2554

4. พระมหา เสาวนันท์ สุภาจาโร (ป่านทอง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Madras University 2542
บาลี 4 ประโยค
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A. Madras University 2542

5. พระสิริจริยาลังการ (ชรัช) อุชุจาโร (เอี่ยมวิรัตน์กิจ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2557
บาลี 6 ประโยค
ปริญญาตรี B.A Sanskrit University 2544
ปริญญาโท ศน.ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาเอก ปร.ด. มหาสารคาม 2557