หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. พระมหานพดล สุจิณฺโณ (แดงพรหม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

2. พระมหากริช ถิรธมฺโม (วิโยชน์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท ศน.ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 2556

3. พระมหาธนู ชาครธมฺโม (สองแก้ว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

4. น.ส.ภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง 2557
ปริญญาตรี อ.บ. เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2553

5. น.ส.ปานวลัย ศรีราม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ร.ม. รามคำแหง 2558
ปริญญาตรี ศศ.บ. รามคำแหง 2554