หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

1. พระครูสิริกิตยาภรณ์ สุเมโธ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 5 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

2. พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

3. ดร. ปทุมมาศ ว่องอรุณชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

4. พระปลัดเวชยันต์ ฐิตสทฺโธ/ แววเพ็ชร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ราชภัฏรำไพพรรณี 2554
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 2545
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

5. พระครูมุนีวรานุวัตร ญาณวโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี นักธรรมชั้น เอก
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ราชภัฏรำไพพรรณี 2554
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558