หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

1. ญาณินี ภู่พัฒน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2546
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550

2. พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 2543
ปริญญาเอก Ph.D. R.T.M. Nagpur University 2556
บาลี ๗ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540

3. ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Marathwada University 2533
ปริญญาตรี ฺB.A. Magadh University 2530
ปริญญาเอก Ph.D. Marathwada University 2536

4. วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529
ปริญญาตรี วิทยาศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2521
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

5. สุชน ประวัติดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2529
ปริญญาโท M.A.Education Pune University 2530
บาลี ๔ ประโยค