หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. ดร.ปชาบดี แย้มสุนทร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต รามคำแหง 2539

2. ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกริก 2526
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหิดล 2546
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2553

3. นางสาวจุฬามณี แก้วโพนทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2549

4. พัชราวลัย ศุภภะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต รามคำแหง 2548
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

5. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุทธญาณ์ โอบอ้อม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ราชภัฏนครสวรรค์ 2550
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554