หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. ดร. สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต วิทยาลัยภาคกลาง 2543
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. พระครูพิจิตรวรเวท (มานัส) มารยาท
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547

3. พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ (นพณัฐ) คล้ายผึ้ง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท รัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
บาลี ปธ.3

4. พระราชสิทธิเวที, ดร (วิรัติ วะสะศิริ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม 2543
ปริญญาโท รัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2547
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2558
บาลี ปธ.4

5. ศราวุธ ปลอดภัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546
ปริญญาโท รัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2555