หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

1. พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน (บุดดาวงษ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เกริก 2548

2. พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ (ฉลองนิติติ์กุล)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 4 ประโยค
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

3. นายระวิง เรืองสังข์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 5 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจบัณฑิตย์ 2548
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2558