หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. นายธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2552

2. นางสาวศิริพร จบศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหามกุฏราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต รามคำแหง 2556

3. เอนก ณ เชียงใหม่
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2555

4. พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ประโยค 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 2561

5. นายกฤษณะ เชี่ยวเวช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2548
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2544
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 2560