หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. พลตรี ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2556
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546

2. พันตำรวจโท ชุมพล เพ็งศิริ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ินิติศาสตร์บัณฑิต วงษ์ชวชิตกุล 2536
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544

3. สมุทร สงวนสิน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2531
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2552

4. นิติพันธ์ อินทโชติ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555

5. พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ (เอมพันธ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหามกุฏราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต รามคำแหง 2552