หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

1. ปรธภร ปุระกัน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2555
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2548
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทริน์ 2561

2. พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล (คงเมือง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบํณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

3. พระสุทิน อธิปยฺโญ (สุดวิจิตร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบํณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

4. นายสรรค์ชัย ไชยสกุลวงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553

5. พระครูโสภณสุตากร (ฆ้องพาห)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบํณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554