หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. นายเกษม แสงนนท์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก การศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ 2535
ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2535
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ 2523

2. พระครูกิตติญาณวิสิฐ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

3. พระครูโอภาสนนทกิตติ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Punjab University, India 2536
ปริญญาตรี พธ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527
ปริญญาโท M.A. (Educational Administration) Punjab University, India 2531
ปริญญาเอก Ph.D.(Educational Administration) Punjab University, India 2536