หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระครู พระครูสารกิจประยุต (กาบ) วังหอม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬสลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬสลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 2559

2. พระครูพิศาลโพธิธรรม (อภิชาต) อภิชาโต
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬสลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬสลงกรณราชวิทยาลัย 2557

3. พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ (สมบัติ) รักษาภักดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬสลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬสลงกรณราชวิทยาลัย 2556

4. พระครูวรกิจสุนทร (สุบิน) ศรีบุญเรือง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2533
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวทิยาลัย 2549

5. พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์ (คำพันธ์) เมืองนนท์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2549