หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. นพ เฟื่องฟู
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ปธ ๔
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2548
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2555
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

2. พ.ต.อ. ดร.ณัฏฐ์พัชร โฆษิตเลิศ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

3. พระครูอุดมเจติยารักษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ฺBachelor of Arts Nowrosjee Wadia College, Pune 2547
บาลี ประโยค หนึ่ง-สอง
ปริญญาโท Master of Arts Tilak maharashtra University, Pune 2549

4. ศิริเพ็ญ สุดแสนสง่า
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2541

5. อนุชา พละกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2557
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551