หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
บาลี ปธ. ๗
ปริญญาตรี ศษ.บ. (มัธยมศึกษา) สุโขทัยธรรมาธิราช 2534
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) นเรศวร 2543
บาลี ปธ. ๗
ปริญญาตรี ศศ.บ. (มัธยมศึกษา) 2533
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) นเรศวร 2543

2. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ตอทองหลาง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2523
ปริญญาโท Master of Art University of Poona 2526

3. พระมหา สายัณห์ ฐานุตฺตโม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 4 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557