หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. นายเดโช แสงจันทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. พระมหาธนัญญกรณ์ จนฺทวณฺโณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี สาม
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

3. พระครูสังฆรักษ์ทะนงศักดิ์ จิรวฑฺฒโณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณพิต มหาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

4. พระครูปลัดไพรัช จนฺทสโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาุฬาลงกรณราชวิทย 2558

5. พระครูธรรมศาสนโฆสิต
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตร์บัณพิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เขตดุสิต 2560
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย 2542