หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระครูกิตติชัยกาญจน์ (จรัญ) คงคาอยู่
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท Master of Arts University of Delhi 2538

2. พระครูวิบูลกาญจโนภาส (สมบัติ) บุญเสมารัตน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553

3. พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ (ศุภชัย) เหมือนอินทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Philosophy of Arts University of Delhi 2539
ปริญญาตรี พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท Master of Arts University of Delhi 2537
บาลี 5

4. พระเมธีปริยัติวิบูล (ศิริ) พุ่มน้อย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy University of Delhi 2554
บาลี 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท Master of Arts University of Delhi 2548
ปริญญาเอก Master of Philosophy University of Delhi 2549

5. พระโสภณกาญจนาภรณ์ (ทอมสันต์) ทองเปราะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy University of Delhi 2527