หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. พระครูสิริพัชรากร (สมบัติ หงษ์บุญมี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคกลาง 2548
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาตรี พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยภาคกลาง 2548

2. พระปลัด พีระพงศ์ ฐิตธมฺโม (โชตินอก)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552
ปริญญาเอก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2558
บาลี 1-2
ปริญญาตรี พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550

3. แสนสุริยา รักเสมอ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2536
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.ม.) ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2536
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556

4. สุพล ศิริ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. (นโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก 2541
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาตรี พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกริก 2541

5. กิตติวัฒน์ จำเริญสัตย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต รามคำแหง 2552
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รามคำแหง 2529
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง 2541
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2558