หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. ดร.สยามพร พันธไชย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561
ปริญญาโท ศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540

2. ดร.สุกานดา จันทวารีย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณทิต รังสิต 2553
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รังสิต 2555
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2559

3. พระพลากร สุมงฺคโล (อนุพันธ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สุโขทัยธรรมาธิราช 2558
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

4. นายไชยนต์ อังกาน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

5. ดร.สมหมาย กลางหิน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2535
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 2540
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาสารคาม 2550
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ราชภัฏมหาสารคาม 2558
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหามกุฏราชวิทยาลัย 2553