หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. นายกิตติพัทธ์ เทศกำจร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 2547
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551

2. พระครูโพธิสีลคุณ (อนันต์ อิสุกาโร/ เป้งไชยโม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต MahaMakut Buddhist University 2545

3. สนั่น ประเสริฐ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
บาลี ป.ธ.๙
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 2546

4. นายปรเมธ ศรีภิญโย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ 2550
บาลี ป.ธ.9

5. พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร ก้องเสียง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๓
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2556