หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542
ปริญญาโท ร.ม.(การปกครอง) ม.ธรรมศาสตร์ม 2542
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภูมิศาสตร์) .สงขลานครินทร์ 2531

2. พระ วิชาญ อาทโร (มวลทอง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาโท ศน.ม. (รัฐศาสตร์) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2556

3. พระ สุเทิด ทีปงฺกโร (งามประจบ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาโท ศน.ม. (รัฐศาสตร์) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2556

4. พระมหา ชัย บูรณะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 0
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง 2550
ปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) , น.บ. (นิติศาสตร์) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ม.รามคำแหง 2558

5. สมาพร มังคลัง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556
ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 2542
ปริญญาโท ร.ม. (รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง 2555