หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

1. โฆษิต คุ้มทั่ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต ม.มหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549

2. ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
บาลี เปรียญธรรม 9
ปริญญาโท กศ.ม. ม.นเรศวร 2550

3. พระปลัด วีระชนม์ เขมวีโร (มาลาไธสง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2551
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Dr.Babasahep Ambedkar Marathawada University 2554

4. พระมหา อภิสิทธิ์ วิริโย (จอดนอก)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
ปริญญาโท พุทธศาสตรบัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

5. พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ/บุตรโสภา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Arts(Educational Administration) Pune University 2552
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy(Buddhist Studies) Magadh University 2552
ปริญญาตรี ศาสนาศาสตรบัณฑิต ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย 2530

6. เอกชัย พัฒนสิงห์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ม.มหาสารคาม 2550
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561