หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. ดร. บุญมี พรรษา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ปริยญธรรม ๓ ประโยค
ปริญญาเอก Ph.D. Calcutta University 2556
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท Master of Art Banaras Hindu University 2549
ปริญญาเอก Philosophy of Doctor Calcutta University 2556

2. พระ ณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ (สระแก้ว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pune University 2554
ปริญญาโท Master of Art Deccan College,Tilak College 2541
ปริญญาตรี พธ.บ. (สังคมศึกษา) ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534

3. พระมหาวชิรศักดิ์ คะณชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ปริยญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, นิติศาสตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555

4. พระมหา บุญสุข สุทฺธิญาโณ (ชนะชัย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ปริยญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาโท M.A. Pune University 2549
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาโท Master of Art Pune 2549

5. พระมหา ภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก English Acharya Nagarjuna Univeristy 2560
บาลี ป.ธ. 3
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาโท Master of Art in Linguistics Daccan College 2550
ปริญญาเอก Ph.D in English Acharya Nagarjuna University 2560