หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2528

2. นางสริญญา มารศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 2551

3. พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี นักธรรมเอก
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาโท ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

4. นางกนกวรรณ ขอบทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี นักธรรมเอก
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาโท ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560