หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. พระครูปลัดเถรานุวัตร (ธีรเดช ธีรวฑฺฒโน/ โพธิ์ทอง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2546
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2543
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ 2558

2. พระมหา สุเทพ สุเทวเมธี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

3. พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก มหาวายาโม/ เกษรบัว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2546
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ 2558

4. วรพล วรสุวรรณโรจน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.5
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2543
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

5. สมปอง สีชมพู
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นเรศวร 2553