หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. นายจุมพต อ่อนทรวง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.1-2
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาโท M.A. University Of Pune 2551

2. ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2526
ปริญญาโท M.A. University Of Nagpur 2531
ปริญญาเอก Ph.D. University Of Nagpur 2540

3. นายดำรง มหนิธิวงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี กศ.บ. วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก 2514
ปริญญาโท ศศ.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล 2521

4. นายจิรพจน์ ขวัญคง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550

5. นายสุทัศน์ อาสนาชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท M.A. University Of Mysore 2543