หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. ชูศรี เกิดศิลป์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2514
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2532

2. พระ ศรีสวรรค์ อมรธมฺโม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 1-2
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

3. ลำยอง สำเร็จดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 2513
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2529

4. สุดธิดา พ่วงเฟื่อง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2537
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550

5. สุทธินี สาโพธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
บาลี ป.ธ.7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540