หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ดร. จำนง วงศ์คง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. University of Pune 2547
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A.Political Science,Econ. Tilak Maharashtra Vidyapeeth,university of poona 1999
ปริญญาเอก Ph.D. University of Pune 2547

2. ดร. สามารถ บุญรัตน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รังสิต 2547
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง 2559

3. พระ พิทยพล ฐิตธมฺโม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ราชภัฏสวนสุนันทา 2556

4. พระสิริรัตนเมธี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สุโขทัยธรรมาธิราช 2542
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ราชภัฏสวนสุนันทา 2556

5. ศตวรรษ สงกาผัน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อีสเทิร์นเอเชีย 2549
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหามกุฏราชวิทยาลัย 2555