หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. ดร. พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy(Ph.D.) มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย 2557
บาลี เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535

2. พระครูสังฆรักษ์ กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน (ดารักษ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559

3. นายพีรวัฒน์ ชัยสุข
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2542
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561