หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระครูใบฎีกา ทวีศักดิ์ นรินฺโท
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553

2. พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ (สิทธิชัย โชติธมฺโม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
บาลี 1-2

3. พระมหา สุภวิชญ์ ปภสฺสโร (วิราม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) มหิดล 2554
ปริญญาตรี พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
บาลี ป.ธ.5