หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. พระครูปริยัติคุณรังษี(ลิขิต รตนรํสี/ คำหงษา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558

2. พระมหา จินดา ถิรเมธี (ไชยนาน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยลัยมหาสารคาม 2555

3. พวงเพชร พลวิเศษ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอีสาน 2553
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2548

4. ส่งสุข ภาแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2528

5. พระธนากร สนฺตมโน(เพราะถะ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท (ศศ.ม.)ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสาน 2553
ปริญญาตรี (พธ.บ.)พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547