หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.(ประเสริฐ มนฺตเสวี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
บาลี ป.ธ. 8

2. พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง), ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหิดล 2547

3. พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย) วีรปญฺโญ (ตุวันโน), ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2549
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2555

4. ดร.ชัยชาญ ศรีหานู
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.7
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหามกุฏราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท M.A. (I.P.R.) Bunnaras Hindu University 2543
ปริญญาเอก Ph.D. Dr.B.R. Ambedkar University 2554

5. พระศรีสุทธิเวที, ดร. (ขวัญ แดงหน่าย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2548
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542