หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์

1. พระมหา โกมล กมโล (แก้วดึง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปากร 2549
บาลี ป.ธ. 8

2. พระมหาปราโมทย์ วิริยธมฺโม (แก้วนา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. 9
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2546
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559

3. พระมหา วิจิตร กลฺยาณจิตฺโต (ศรีจันทร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปากร 2544
บาลี ป.ธ. 7

4. พระมหาสุรชัย วราสโภ (บูรณวังศิลา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538

5. พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ/สิงครัตน์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ 2542