หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. จักรแก้ว นามเมือง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542
ปริญญาตรี วท.บ. (จิตวิทยา) เชียงใหม่ 2527
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) นเรศวร 2542
ปริญญาตรี วท.บ. (จิตวิทยา) เชียงใหม่ 2527

2. มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
บาลี ปธ. ๗
ปริญญาตรี ศษ.บ. (มัธยมศึกษา) สุโขทัยธรรมาธิราช 2534
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) นเรศวร 2543
บาลี ปธ. ๗
ปริญญาตรี ศศ.บ. (มัธยมศึกษา) 2533
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) นเรศวร 2543

3. วุฒิกร พิทักษ์รัตนพงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556
ปริญญาตรี วท.บ. (ภูมิศาสตร์) เชียงใหม่ 0
ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) รามคำแหง 0

4. จิราภรณ์ คล้อยปาน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
ปริญญาตรี กศ.บ. (สังคมศึกษา) รามคำแหง 0
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) นเรศวร 0
ปริญญาตรี ศศ.บ. (สังคมศึกษา) รามคำแหง 0
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) นเรศวร 2548

5. บุรพิมพ์ พึ่งศรััทธาธรรม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556
ปริญญาตรี วท.บ. (ภูมิศาสตร์) เชียงใหม่ 0
ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) รามคำแหง 0