หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ว่าที่ ร.ท.นิกรณ์ โปธาฤทธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557
ปริญญาตรี บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 2549

2. พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ไชยะวุฑฒิกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 6
บาลี เปรียญธรรม 6
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง 2553

3. พระครูธรรมธร บุญเที่ยง พุทฺธสาวโก (ลักษณ์พลวงค์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553

4. พิศมัย วงษ์จำปา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต รามคำแหง 2528
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ธรรมศาสตร์ 2545

5. สหัทยา วิเศษ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556
ปริญญาโท พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540