หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

1. พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ/ชั่งแสง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Magadh Uuniversity 2546
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541

2. พระมหา สมบูรณ์ สุธมฺโม (ทองแก้ว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Magadh Uuniversity 2556
ปริญญาตรี พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552

3. พระมหา อดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ (สีตวรานุกูล)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
ปริญญาตรี พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาเอก ปร.ด.(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2560