หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. พระปลัดพงษ์ศิริ พุทธิวสฺโส
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 2542

2. นางประพินท์ สังขา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ราชภัฎเชียงใหม่ 2525
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547

3. นางศิวพร จติกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 2543
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543

4. นางณัฐฐิดา ปู่เงิน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 2559

5. นางพิมพร ศรีแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2514
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548