หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

2. พระมหา ธนรัฐ รฏฐเมโธ (สะอาดเอี่ยม),ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 4
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สุโขทัยธรรมาธิราช 2546
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท Master of Arts (M.A.) University of Delhi 2550
ปริญญาโท Master of Philosophy (M.Phil.) University of Delhi 2551
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) University of Jammu 2556

3. พระอธิการ เวียง (กิตฺติวณฺโณ) กิตศรีรุ่งโรจน์,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 1-2
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท Master of Arts (M.A.) Banaras Hindu University 2544
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) Banaras Hindu University 2549