หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. พะรครูศรีสุนทรสรกิจ เขมวีโร/แก้วตา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.d. Nagpur University 2552
ปริญญาโท M.A. Nagpur University 2549
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536

2. พระวีรศักดิ์ จนฺทวํโส/สุขน้อย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ราชภัฏสุรินทร์ 2559

3. พระปรัชญา ชยวุฑฺโฒ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
บาลี ประโยค 1-2

4. พระเอกรัตน์ มหามงฺคโล/มาพะดุง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาาเขตสุรินทร์ 2558
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

5. พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ วิริโย/ชอบมี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ราชภัฏมหาสารคาม 2558
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาสารคาม 2548