หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. นายกิตติคุณ ด้วงสงค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2538
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2558

2. พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 2552
บาลี ป.ธ. 3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539

3. พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 4
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท รป.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2543

4. พระมหาวิศิต ธีรวํโส (กลีบม่วง) ผศ.,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท M. A. Nagpur University 2543
บาลี 9
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

5. พระปลัดสุระ ญาณธโร (จันทึก) ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี น.ธ.เอก
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท รป.ม. ราชภัฏบุรีรัมย์ 2550
ปริญญาเอก พธ.ด. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560