หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. บรรจง โสดาดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เชียงใหม่ 2546
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532

2. พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต(ดาศรี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. ๓
ปริญญาตรี พธ.บ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท ศศ.ม. เชียงใหม่ 2555

3. พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2530
ปริญญาโท Philosophy university of Madral,India 2534
ปริญญาเอก palia & buddhism marathwada university 2539

4. พระปลัด วัชระ วชิรญาโณ (เกิดสบาย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาโท M.A. University of Delhi 2552
บาลี ประโยค ๑ - ๒

5. นายธีรทิพย์ พวงจันทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๖
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 2539
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ขอนแก่น 2544